Sygnaliści - wdrożenia, obsługa zgłoszeń, platforma do zgłaszania naruszeń.

Pomagamy kompleksowo obsłużyć proces zgłaszania naruszeń przez sygnalistów, w tym przy zastosowaniu dedykowanych narzędzi naszego autorstwa.

Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów to nie tylko konieczność przyjęcia wymaganej procedury, ale także stworzenie funkcjonujących kanałów przesyłania zgłoszeń przez sygnalistów oraz ich obsługa przez osobę (lub zespół) posiadającą wiedzę, znającą akty prawne objęte dyrektywą i mającą umiejętności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

Prawidłowe wdrożenie to również przeszkolenie całej dotychczasowej kadry oraz każdego nowego pracownika.

Masz pytania?

Zadzwoń!

+48 61 279 77 18

Czym się zajmujemy?

W ramach wdrożenia zapewniamy przeszkolenie pracowników
i współpracowników z zakresu wdrożonej procedury.

Wdrożenia

W ramach naszej oferty przygotujemy dla Państwa regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. W ramach regulaminu określone zostaną w szczególności: 

 • podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń;
 • sposoby przekazywania zgłoszeń;
 • podmiot, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 • obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia;
 • obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez upoważniony podmiot;
 • działania następcze podejmowane w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
 • maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 • informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Zapewnienie kanałów zgłoszeń

Obsługa kanałów zgłaszania naruszeń przez CORE Consulting obejmuje przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń sygnalistów dokonywanych za pośrednictwem:

 • naszej autorskiej platformy webservice;
 • infolinii;
 • skrzynki w ramach poczty elektronicznej;
 • korespondencji papierowej.

Autorskie platformy do zgłoszeń i do szkolenia

Stworzyliśmy platformę umożliwiającą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa za pośrednictwem strony internetowej. 

Posiadamy również platformę e-learning pozwalającą przeszkolić sprawnie cały zespół wraz z wdrożeniem regulacji sygnalistów, jak również umożliwiającą sprawne szkolenie każdego nowego pracownika w ramach on-boardingu.