Do szkoły zgłosił się funkcjonariusz ABW z prośbą o wyciągnięcie informacji o uczniu tj. lata nauki, problemy wychowawcze itp. (z lat 2007-2010) Przedstawił legitymację służbową. Zaznaczył,  że jako funkcjonariusz ABW nie potrzebuje konkretnego upoważnienia do uzyskania informacji o osobie (podobno wynika to z ustawy). Nie przedstawiono w placówce żadnego pisma z żądaniem udzielenia informacji o osobie.  

Czy szkoła może udostępnić ABW powyższe dane i nie będzie to naruszenie RODO z naszej strony?

Z ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu wynika, że organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, instytucje państwowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej są obowiązani, w zakresie swojego działania, do współdziałania z Agencjami, a w szczególności udzielania pomocy w realizacji zadań Agencji (art. 10 Ustawy). Potwierdzeniem tego jest również art. 23 ust. 1 pkt 7) Ustawy.

Art. 34 ust. 1 Ustawy stanowi natomiastże w zakresie swojej właściwości Agencje mogą zbierać, także niejawnie, wszelkie dane osobowe, w tym również, jeżeli jest to uzasadnione charakterem realizowanych zadań, dane wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), a także korzystać z danych osobowych i innych informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe oraz przetwarzać je bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.

Co jednak istotne, z ust. 2 powyższego przepisu wynika, że Administrator zbioru danych jest obowiązany udostępnić dane osobowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego odpowiednio przez Szefa ABW albo Szefa AW okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową.

W związku z powyższym, mogą Państwo udostępnić dane osobowe pracownikowi ABW, pod warunkiem okazania przez niego imiennego upoważnienia wydanego przez Szefa ABW oraz legitymacji służbowej.

Podobne wpisy