Wizerunek osoby, która wyraziła zgodę, może być nadal wykorzystywany w sposób, na jaki ta osoba wyraziła zgodę (np. jeśli osoba wyraziła zgodę na zamieszczanie zdjęć, wideo na stronie www, to wyłącznie na tej stronie może być zamieszczany). Zgoda jest ważna, aż do momentu jej wycofania, a jej wycofanie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie, przed jej wycofaniem (czyli działania podjęte przed wycofaniem zgody, w postaci wykorzystywania wizerunku będą działaniami legalnymi, ale po wycofaniu zgody, należy wszystkie treści usunąć). Istotne jest to, że dana osoba, jeszcze przed wyrażeniem zgody, powinna być poinformowana o tym, że zgoda może być wycofana, jak również, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

Nie bez znaczenia jest jednak sposób i warunki, w jakich taka zgoda została udzielona. Przepisy bowiem precyzują warunki wyrażenia zgody:

  1. zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia;
  2. jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele;
  3. administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (oznacza to, że podpisaną zgodę należy przechowywać);
  4. jeśli  zgoda jest wyrażana w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

W przypadku wyrażenia zgody, w sposób naruszający te wymogi, a tym samy będące naruszeniem RODO, oświadczenie takie nie będzie wiążące.

Oczywiście jeśli dana osoba nie wycofa zgody na wykorzystywanie wizerunku, placówka może wcześniej usunąć materiały ze strony www, oraz social media, z uwagi na to, że materiały przestały być przydatne do realizowanego celu, jakim jest promocja placówki, działań podejmowanych przez placówkę.

Podobne wpisy