Brook Preloader

Tag: Ochrona danych

Zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych Opracowanie na podstawie ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych biometrycznych pracowników może służyć celowi, jakim jest ewidencja czasu pracy?
Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych