KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, dalej jako „My”. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: office@coreconsulting.pl.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być związane z naszą ofertą, zamawianiem określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacją lub innymi działaniami związanymi z naszą działalnością.
 3. Dane przetwarzamy w celu: realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia ( 6 ust. 1 lit. b RODO); prowadzenia rekrutacji ( 6 ust. 1 lit. a i c RODO); udzielania odpowiedzi na wiadomości przesłane drogą elektroniczną – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jaki mamy w prowadzeniu korespondencji elektronicznej z każdą zainteresowaną osobą ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane z korespondencji przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, dane będziemy przechowywać przez okres maksymalnie 5 lat (w imię reguły rozliczalności).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję oraz udzielać odpowiedzi na przesyłane zapytania.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. W ramach prowadzonej korespondencji, możemy ujawniać dane osobowe naszym podwykonawcom tj.:
  1. firmom świadczącym usługi w obszarze suportu IT;
  2. firmom doradczym;
  3. odbiorcom wiadomości mailowych – w zakresie konkretnych wiadomości, których są adresatami.
 8. Przysługują Ci następujące prawa: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Odrębnie chcemy poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  uodo.gov.pl).