CORE CONSULTING

Regulamin Platformy
Szkoleniowej Core Consulting

 Regulamin Platformy Szkoleniowej Core Consulting

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem platformy szkoleniowej jest CORE Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-671), ul. Wyłom 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450388, posiadająca numer REGON: 302348525 oraz NIP: 7811883221.
 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z platformy szkoleniowej działającej pod adresem: coreconsulting.pl/jesień-z-RODO
 3. Korzystanie z platformy jest równoznaczne z zawarciem z CORE Consulting sp. z o.o. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach, które określa niniejszy regulamin. 

§ 2. Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej;
  2. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa prowadzona przez Spółkę, działająca pod adresem: coreconsulting.pl/jesień-z-RODO
  3. Spółka – Core Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-671), ul. Wyłom 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000450388, posiadająca numer REGON: 302348525 oraz NIP: 7811883221;
  4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do korzystania z Platformy szkoleniowej we własnym imieniu lub w imieniu Klienta;
  6. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, otrzymanym od Spółki, zbiór danych w Systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika oraz zakupionych Szkoleń;
  7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie na dostęp do Szkolenia;
  8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą;
  9. Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w zakresie związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  10. Szkolenia – wszelkie treści oraz opracowania, które są udostępniane lub oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, w ramach których Użytkownik może nabyć oznaczone uprawnienia lub podnieść kwalifikacje;  
  11. Zamówienie – składana przez Klienta oferta zawarcia umowy licencji umożliwiającej dostęp do Szkolenia;
  12. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej poprzez, który dokonywane jest Zamówienie.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Platforma szkoleniowa to:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Spółka informuje, że strona internetowa Platformy szkoleniowej wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika – są to wyłącznie pliki cookies niezbędne (techniczne), które umożliwiają działanie niezbędnych funkcji takich, jak logowanie, czy zapewnienie bezpieczeństwa (prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika). Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Platformę plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 4. Prawa i obowiązki Klienta/Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zabrania się korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Spółka lub Klient nie nadali Użytkownikowi uprawnień.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy szkoleniowej w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy szkoleniowej bez zgody Spółki.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej wniesiona przez Klienta opłata za dostęp do Szkolenia nie podlega zwrotowi.
 6. Użytkownik uzyskujący dostęp do Platformy szkoleniowej w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 7. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 8. Spółka oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Spółka nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta.
 9. W przypadku zmiany danych (np. dane adresowe, kontaktowe), Klient jest zobowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
 10. 10.Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu. 
 11. 11.Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielanie upoważnień i zarządzanie Kontami Użytkowników.
 12. 12.Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, powstałymi na skutek korzystania przez nich z Konta w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. 
 13. 13.Spółka nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za jakiekolwiek szkody, wynikające z działania lub nieprawidłowego działania Platformy szkoleniowej. Wyłącza się odpowiedzialność Spółki za utracone korzyści Użytkowników.

§ 5. Zamówienie/Dostęp do Platformy szkoleniowej

 1. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: szkolenie.coreconsulting.pl.
 2. Złożenie Zamówienia polega na uzupełnieniu Formularza Zamówienia poprzez:
  1. wskazanie pełnych danych identyfikujących Klienta;
  2. wskazanie Szkolenia będącego przedmiotem Zamówienia;
  3. fakultatywne wskazanie dodatkowych uwag lub informacji;
  4. złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu;
  5. potwierdzenie złożenia Zamówienia przyciskiem „Zamawiam”.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość podsumowującą Zamówienie oraz fakturę proforma.
 4. Po otrzymaniu wiadomości podsumowującej Zamówienie Klient zobowiązany jest przekazać – w formie wskazanej przez Spółkę – listę oraz adresy e-mail osób, które w związku z Zamówieniem mają uzyskać dostęp do Platformy szkoleniowej. 
 5. Dostęp do Platformy szkoleniowej jest możliwy tylko dla Użytkowników posiadających Konto.
 6. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 7. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Spółkę, jest przypisany do Użytkownika adres e-mail.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Klienta lub Spółkę.

§ 6. Szkolenia

 1. Za pośrednictwem Platformy szkoleniowej Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Szkoleń oferowanych przez Spółkę. Uzyskanie dostępu do Szkolenia odbywa się poprzez odtworzenie go bezpośrednio za pośrednictwem Platformy szkoleniowej za pomocą przeglądarki internetowej Użytkownika. 
 2. Użytkownik ma dostęp wyłącznie do Szkoleń dla których Klient wykupił licencję. 
 3. Spółka udostępnia Szkolenie w ciągu 24 godzin od upływu 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku, gdy Klient złoży żądanie dostępu do Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy Spółka udostępnia Szkolenie w ciągu 24 godzin od złożenia takiego żądania i zaksięgowania płatności. Wcześniejsze udostępnienie Szkolenia związane jest z utratą prawa do odstąpienia od umowy. 
 5. Szkolenia udostępniane są Użytkownikowi na czas określony 30 dni. 

§ 7. Płatności

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na Platformie szkoleniowej podawane są w polskich złotych i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie polski złoty (PLN).
 3. Cena, podana na Formularzu Zamówienia jest ceną wiążącą.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen na Platformie szkoleniowej. Zmiana ceny w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na dane Szkolenie. Cena podana na Platformie szkoleniowej wiąże zarówno Klienta, jak i Spółkę.
 5. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia. 
 6. Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Spółki przelewem bankowym opłacając fakturę pro forma.

§ 8. Prawa autorskie i licencja

 1. Spółka oświadcza, że wszystkie materiały dostępne na Platformie szkoleniowej w tym Szkolenia, informacje, grafiki, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy i treści nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Spółka wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Uzyskanie dostępu do Platformy szkoleniowej w ramach Konta oznacza udzielenie przez Spółkę (Licencjodawca) Użytkownikowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych na Platformie szkoleniowej wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Licencja udzielona zostaje na czas określony 30 dni liczonych od chwili udostępnienia Szkolenia. W przypadku gdy po upływie tego okresu Spółka zdecyduje o przedłużeniu Użytkownikowi dostępu do Szkolenia licencja zostaje udzielona na kolejny czas określony równy przedłużonemu okresowi dostępu.
 5. Licencja nie uprawnia do:
  1. rozpowszechniania informacji udostępnionych na Platformie szkoleniowej, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  2. udzielania dostępu do Platformy szkoleniowej osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionym przez Użytkownika,
  3. utrwalania i zwielokrotniania danych dostępnych na Platformie szkoleniowej, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  4. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne i zgłaszanie nadużyć

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Platformy szkoleniowej oraz oferowanych Szkoleń. Reklamacje zgłasza się na adres e-mail: [].
 2. Spółka będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej.
 3. Klient zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację.
 4. Zakończenie postępowania reklamacyjnego/wyjaśniającego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§ 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zamknięcie Konta. Odstąpienie od umowy

 1. Spółka lub Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto lub Konta zgłoszonych przez siebie Użytkowników poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres e-mail []. Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Zamknięcie Konta na żądanie Klienta skutkuje brakiem dostępu do zamówionych Szkoleń. 
 4. Spółka, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Klienta przesyłając informację na podany przez niego w Formularzu zamówienia adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres e-mail: [], przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105).
 6. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W razie odstąpienia od Zamówienia umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Do zachowania terminu na odstąpienie od Zamówienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od Zamówienia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. 

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, wprowadzenia nowych usług w ramach Platformy szkoleniowej, lepszego zabezpieczenia interesów Spółki, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klienta lub Użytkowników.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Platformie szkoleniowej. Spółka poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail. 
 4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy szkoleniowej, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony Klientowi i Użytkownikowi nieodpłatnie, m. in. za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient lub Użytkownik.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2022 r.