Brook Preloader

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - BIEŻĄCY KONTAKT ORAZ WSPÓŁPRACA, W TYM REALIZACJA UMÓW PRZEZ CORE CONSULTING SPÓŁKA Z O.O.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób oraz w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku kontaktem i współpracą z CORE Consulting sp. z o.o., w tym w ramach zawieranych z nami umów.

KIM JESTEŚMY (ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH)?

Administratorem danych osobowych jest CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie https://coreconsulting.pl/kontakt, wysłanie maila na adres office@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem: CORE Consulting sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zbieramy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z prowadzonym z nami kontaktem i współpracą, np. w ramach korespondencji e-mail. Twoje dane mogliśmy również uzyskać od kogoś w Twojej organizacji, np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości w ramach bieżącej korespondencji. Dzięki temu, że przetwarzamy Twoje dane możemy prowadzić kontakt i współpracę, w tym realizować zawarte umowy.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu bieżącego kontaktu i współpracy, w tym zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną lub której stroną jest reprezentowany przez Ciebie podmiot (np.  Twój pracodawca).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa przetwarzania Twoich danych może być różna i zależy od tego, czego dotyczy kontakt i współpraca, jaką z Tobą prowadzimy. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane dlatego, że:

 1. jest to niezbędne do wykonania umowy, którą z Tobą zawarliśmy lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem takiej umowy;
 2. jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, który został na nas nałożony (np. przetwarzanie danych wymaganych prawem przy rekrutacji, korespondencja z organami administracyjnymi itp.);
 3. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie mają nadrzędnego charakteru (np. prowadzenie bieżącej współpracy, realizowanie umów, których stroną jest reprezentowany przez Ciebie podmiot, np. Twój pracodawca).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane utrwalone w ramach naszych kontaktów i prowadzonej współpracy przetwarzamy przez okres ich przydatności dla wzajemnych kontaktów. Jeżeli jednak zakończymy współpracę lub po prostu jej nie podejmiemy, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres maksymalnie kolejnych 5 lat. Następnie podejmiemy decyzję o usunięciu Twoich danych.

Jeśli zawarliśmy umowę, to dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy współpracę.

KOMU UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług, których usługi wiążą się z koniecznością dostępu do danych:

 1. podmioty obsługujące nas w obszarze IT oraz utrzymujące oprogramowanie;
 2. podmioty świadczące dla nas usługi księgowe oraz prawne;
 3. Poczta Polska i firmy kurierskie.

Każdemu z podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych przyznaje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo żądania usunięcia danych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami przez poprzez formularz kontaktowy na stronie https://coreconsulting.pl/kontakt, wysłanie maila na adres office@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem: CORE Consulting sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo do złożenia skargi  bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego ten sprzeciw dotyczy. Pamiętaj jednak, że możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z nami przez formularz kontaktowy na stronie https://coreconsulting.pl/kontakt, wysłanie maila na adres office@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem: CORE Consulting sp. z o.o. ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.